Algemene Leveringsvoorwaarden Leeuwendael Evenementen V.O.F. ten behoeve van: Evenementenverzorging.

Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Eindhoven

Artikel 1. DEFINITIES
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:
1.1 Wij of ons: De gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam: Leeuwendael Evenementen V.O.F. hierna te noemen: Leeuwendael Evenementen.
1.2 Evenement: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging met Leeuwendael Evenementen.
1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een evenement organiseren;
1.4 Leverancier: degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan ons levert;
1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel – Eindhoven – onder dossiernummer: 51779889;
1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam wij een Evenement organiseren;
1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;
1.8 Aanvullende Leveringsvoorwaarden: zijnde speciale – aanvullende – bepalingen met betrekking tot de aard van het gecontracteerde Evenement , welke bepalingen onlosmakelijk zijn verbonden met de overeenkomst;
1.9 Meerwerk: alle wijzigingen/aanvullingen in, op of voortvloeiende uit de met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst, waardoor Leeuwendael Evenementen en/of de door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken.

Artikel 2. WERKINGSSFEER
2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen Leeuwendael Evenementen en de Wederpartij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.
2.3 Voorwaarden van de Wederpartij van Leeuwendael Evenementen die de Wederpartij op offertes van of overeenkomsten met Leeuwendael Evenementen van toepassing (wil) verklaren, zijn niet van toepassing, tenzij Leeuwendael Evenementen uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden instemt. Afwijkingen en/of aanvullingen van deze voorwaarden of van de tussen Leeuwendael Evenementen en Wederpartij gesloten overeenkomst zijn uitsluitend van kracht indien deze door Leeuwendael Evenementen schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3. OFFERTES
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend.
3.2 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan ons door Leveranciers.

Artikel 4. VOLMACHTEN
4.1 Enkel en alleen de Directie – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Algemene Leveringsvoorwaarden.
4.2 Degene, die namens de Participant of Opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de Participant of Opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de Opdrachtgever of de Participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze -, die leiden tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.2 Indien de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven, dan is het risico voor de ten uitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de Opdrachtgever.
5.3 Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons schriftelijk zijn aanvaard.
5.4 Leeuwendael Evenementen behoudt zich het recht, in overleg met Opdrachtgever wijzigingen in de opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de Opdrachtgever hierdoor de opdracht wil ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING
6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn geen ondertekend exemplaar in het bezit van Leeuwendael Evenementen zal zijn, kunnen door de Opdrachtgever geen rechten meer ontleend worden.
6.2 Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Leeuwendael Evenementen daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 7. ANNULERING
7.1 De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met Leeuwendael Evenementen gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan Leeuwendael Evenementen mede te delen.
7.2 a. Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de Opdrachtgever 35% van de overeengekomen totaalprijs aan Leeuwendael Evenementen verschuldigd,
b. Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen totaalprijs aan Leeuwendael Evenementen verschuldigd,
c. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst / activiteit / evenement is de Opdrachtgever 75% van de overeengekomen totaalprijs aan Leeuwendael Evenementen verschuldigd,
d. Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en is de Opdrachtgever de overeengekomen totaalprijs verschuldigd.
7.3 De Opdrachtgever vrijwaart Leeuwendael Evenementen volledig voor iedere aanspraak van de Leverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

Artikel 8. PRIJZEN
8.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en exclusief de aan BUMA/STEMRA en/of aan de SENA af te dragen rechten, tenzij anders vermeld.
8.2 Toeristenbelasting is inbegrepen in de prijs tenzij anders vermeld.
8.3 Eventuele veranderingen in de B.T.W.-tarieven komen ten laste van de Opdrachtgever.
8.4 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.
8.5 Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Leeuwendael Evenementen prijsverhogingen – bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, vervoerskosten, overheidsvoorschriften, technische en/of organisatorische kosten – mochten voordoen, is Leeuwendael Evenementen gerechtigd om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijden van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. BETALING
9.1 Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging door Leeuwendael Evenementen ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL87RABO0160.033.551 t.n.v. Leeuwendael Evenementen onder vermelding van het factuurnummer.
9.2 Extra deelname aan een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst kunnen achteraf aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt.
9.3 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst worden achteraf gefactureerd.
9.4 Indien de Opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9.5 Vanaf de datum dat de betalingen door de Opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum van betaling is de Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verhoogd met 2% en ingaande per de factuurdatum verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een hele telt.
9.6 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste 15% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van Eur. 250,-).
9.7 In het geval er meer dan één Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Leeuwendael Evenementen voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.
9.8 De Opdrachtgever verplicht zich jegens Leeuwendael Evenementen nimmer direct betalingen te verrichten aan de desbetreffende Leverancier en/of derden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE
10.1 Leeuwendael Evenementen staat tegenover haar Opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdracht- bevestiging opgenomen tekst. Daarbij is niet van belang of Leeuwendael Evenementen al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de uitvoering.

Artikel 11. UITSLUITING / BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
11.1 Behoudens de aansprakelijkheid van Leeuwendael Evenementen krachtens wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:
a. een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Leeuwendael Evenementen.
b. daden of nalatigheid van de opdrachtgever of de gasten / deelnemers.
c. indien de Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door Leeuwendael Evenementen te verrichten diensten of activiteiten zijn vastgesteld en uitgevoerd.
d. voor schade die is ontstaan door in opdracht van Opdrachtgevers gedane verrichtingen die niet schriftelijk met Leeuwendael Evenementen zijn overeengekomen.
11.2 De aansprakelijkheid van Leeuwendael Evenementen is te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door Leeuwendael Evenementen uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag, waarbij de aansprakelijkheid van Leeuwendael Evenementen nimmer de maximale bedragen als door haar krachtens WA-bedrijfspolis en/of Evenementenverzekering verzekerd te boven gaat.
11.3 Leeuwendael Evenementen is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken, gedurende de bijeenkomst / activiteit /evenement.
11.4 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico.
11.5 Leeuwendael Evenementen is tot geen enkele schadevergoeding gehouden:
a. indien en voor zover de schade is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten verzekering.
b. indien Leeuwendael Evenementen niet binnen veertien dagen nadat de Opdrachtgever van de schadeverwekkende gebeurtenis wetenschap heeft gekregen, schriftelijk door de Opdrachtgever voor de schade aansprakelijk is gesteld.
c. ter zake van bedrijfs- en/of gevolgschade.
11.6 De Opdrachtgever is gehouden Leeuwendael Evenementen binnen acht dagen schriftelijk te waarschuwen indien hij door derden wordt aangesproken ter zake van schade waarvoor de Opdrachtgever respectievelijk de derde mogelijkerwijs Leeuwendael Evenementen (mede) aansprakelijk zal stellen.

Artikel 12. ONTBINDING
12.1 Partijen zijn gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer:
– het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd of de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken;
– de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt dan wel dat hem dit wordt verleend;
– de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;
– Leeuwendael Evenementen gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen.
12.2 Indien zich het geval voordoet als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven, zal de eventuele vordering op de Wederpartij direct opeisbaar zijn.

Artikel 13. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN
13.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Leeuwendael Evenementen grote lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.
13.2 Leeuwendael Evenementen behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door ons georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
13.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Leeuwendael Evenementen besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.
13.4 De Opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.
13.5 Deelname aan bijeenkomsten / activiteiten / evenementen geschiedt geheel op eigen risico.

Artikel 14. SCHADE / VERNIELINGEN
14.1 Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de Opdrachtgever verhaald worden.

Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD
15.1 Indien en voor zover Leeuwendael Evenementen zaken levert aan de Opdrachtgever, gaat de eigendom van de geleverde zaken over op de Opdrachtgever op de dag, waarop de Opdrachtgever de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst /activiteit / evenement / dienst, zal hebben voldaan. Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de Opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn Opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hiertoe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 16. RETENTIERECHT
16.1 Met betrekking tot zaken van Opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter uitvoering van de opdracht van diezelfde Opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17. FORCE MAJEURE
17.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet aan de schuld van de Opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de Opdrachtgever gehouden ons het verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.
17.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst, zullen wij de Opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de Opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeenkomst te ontbinden. Indien de Opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag, die zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.
17.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stormschade, terrorisme, blikseminslag, sabotage, stremming in trein-, water-, lucht- of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst dat de Wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet kan eisen.

Artikel 18. AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT
18.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of tot stand gebrachte bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst / materialen en dergelijke zullen ons toebehoren. Ter bescherming van haar auteursrecht kan Leeuwendael Evenementen nimmer worden verplicht tot het afgeven van de door haar ontwikkelde ´bronbestanden`.
18.2 Indien de Opdrachtgever een bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst / materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het idee op Opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 19. KLACHTEN
19.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst dienen binnen 7 dagen na afloop van de bijeenkomst / activiteit / evenement / dienst schriftelijk bij ons te worden ingediend.
19.2 Het indienen van reclames ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen.

Artikel 20. ONVERBINDENDHEID / HIATEN
Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die – gelet op het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden – zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 21. GESCHILBESLECHTING
21.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen Opdrachtgever en Leeuwendael Evenementen, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 22. TOEPASSELIJK RECHT
22.1 Op elke overeenkomst tussen Leeuwendael Evenementen en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. HANDELSREGISTER
23.1 Leeuwendael Evenementen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Eindhoven onder nummer 77680448.